Logo

Imagen
La organización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

L´Administració Penitenciària, dependent de l´Administració General d´Estat (AGE), disposa d´una organització de centres penitenciaris i centres d´inserció social repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles (a excepció de Catalunya, que té transferides les competències en matèria penitenciària).

Cada centre penitenciari disposa d´una estructura pròpia, similar en tots els centres penitenciaris, formada pel director del centre penitenciari, assistit de cinc sotsdireccions: la Sotsdirecció de Tractament, la Sotsdirecció de Seguretat, la Sotsdirecció de Règim, la Sotsdirecció Mèdica i l´administrador; així com un ampli ventall de funcionaris que treballen en les esmentades sotsdireccions, uns són funcionaris "d´oficines" i d´altres són funcionaris "d´interior", amb un petit grup de funcionaris que es denominen "d´àrea mixta", que treballen en oficines ubicades en l´interior dels centres, en contacte amb els interns. Igualment hi ha un elevat nombre de professionals (funcionaris i personal laboral) en els centres penitenciaris que treballen en l´àrea de tractament -psicòlegs, juristes, educadors, treballadors socials, monitors esportius i ocupacionals, etc. -, i en l´àrea mèdica -facultatius, farmacèutics, ATS, auxiliars, zeladors etc.

L´esmentada estructura permet el correcte funcionament intern de cada centre i possibilita la contínua relació i coordinació amb els serveis centrals ubicats a Madrid.

Al c/ Alcalá 38 hi ha, físicament, la Secretaria General d´Institucions Penitenciàries, de la qual depenen la Sotsdirecció General de Penes i Mesures Alternatives, la Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Coordinació Territorial, la Sotsdirecció General d´ Inspecció Penitenciària, la Sotsdirecció General de Tractament i Gestió Penitenciària i la  Subdirecció  General de Coordinació de Sanitat, així com la Sotsdirecció General de Recursos Humans i la Sotsdirecció General de Serveis Penitenciaris.

Totes les sotsdireccions generals es coordinen entre si i, a més, amb cada direcció i sotsdirecció dels centres penitenciaris i, per facilitar encara més l´engranatge de la maquinària administrativa, s´han creat diversos coordinadors de zona, que faciliten la relació entre els centres de determinades zones geogràfiques i comunitats autònomes així com amb els propis serveis centrals.

Dependent directament de la Secretaria General existeix una unitat de suport, i la  Coordinació de Seguretat.

Inactivo

Servicios centrales

Imagen

Desde los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se lleva a cabo la dirección, el impulso, la coordinación y la supervisión de las instituciones penitenciarias.

Organización territorial y Establecimientos Penitenciarios

Imagen

El objetivo general de las estructuras territoriales es aproximar la gestión a los centros penitenciarios con una estructura descentralizada más ágil y dinámica.

  • Enlaces

  • Imagen
  • Descarga

  •  

    Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior

2009 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior - Gobierno de España